Verslag algemene ledenvergadering 30 september 2023

Aanwezig op de vergadering:

Jos Jr. De Groof (voorzitter), Carina Claes (ondervoorzitter), Bob Knors
(VKF-sportleider), Guido Van Alsenoy (penningmeester), Karin De Bel (secretaresse), en leden van
Beverse, Zun, Ekerse Freaken en Awakes.

Vergadering geopend om:

14u04 door onze voorzitter Jos Jr. De Groof:
Goeiemiddag beste sportvrienden.
Eerst en vooral wil ik iedereen van harte welkom heten op deze algemene ledenvergadering.

Het programma van vandaag ziet er als volgt uit:
 Overlijdens;
 Goedgekuring algemene ledenvergadering 2022;
 Goedkeuring financieel verslag en begroting budget 2024-2025;
 Herverkiezing bestuursfuncties;
 Varia

Overlijdens

Dit jaar hebben we weer wat kegelvrienden moeten afgeven Paula Deck, Karel Verbeeck en Anneke Trienpont. Allen rechtstaan en 1 minuut stilte ter nagedachtenis van deze mensen.

Goedkeuring vorig verslag algemene ledenvergadering van 2022.

Er werd een rondvraag gedaan bij de aanwezigen of iemand nog opmerkingen had bij het vorige verslag.

Niemand heeft nog opmerkingen dus het vorig verslag van de algemene ledenvergadering werd goedgekeurd.

Goedkeuring financieel verslag en begroting budget 2024-2025.

Rekeningnazichters Kurt en Andre hebben het financieel verslag van onze penningmeester nagekeken en goedgekeurd het werd ook grondig overlopen met alle aanwezigen. Het financieel verslag werd goedgekeurd door iedereen.

Begroting budget 2024-2025:

Er werd door onze penningmeester volgende voorgesteld om de VKF licentie op te trekken naar 25 euro  ipv 20 euro 1° jaar 12.5 euro tot 1 april.

VKF jeugd(-18 j aanvang seizoen) 12.5 euro en 1/2 prijs tornooien

VKF indiv / doorgang 6 euro

VKF tandem /speler/doorgang 5 euro

croes bons per speler 5/5/5 euro

permanentie – vkf wedstrijden / dag 20 euro

Voorstel budget 2024-2025 werd ook door alle aanwezigen goedgekeurd.

Er werd gevraagd voor nieuwe rekeningnazichters omdat Kurt ondertussen al 3 jaar deze taak op zich neemt en Andre 2 jaar.

Hierop kwam geen reactie, daarom hebben Kurt en Andre beslist om deze taak volgend seizoen opnieuw samen te doen.

Herverkiezing bestuursfuncties

Voor deze vergadering zijn volgende functies herkiesbaar in het bestuur: Carina Claes (ondervoorzitter), Bob Knors (VKF-sportleider), Guido Van Alsenoy (penningmeester). Er heeft niemand zich gemeld om deze bestuursfuncties over te nemen en ook onder de aanwezigen heeft niemand interesse om deze functies over te nemen. De bestuursleden willen hun functie nog voortzetten.

Guido doet wel een oproep naar een adjunct penningmeester hij wil het nog wel verder doen maar weet niet hoe lang hij het nog zal kunnen verderzetten omwille van zijn leeftijd.

Daarom een warme oproep naar een adjunct penningmeester die dan samen met Guido de werking al kan beginnen aanleren.

Varia

  • Er werd gevraagd om de ledenlijsten Vlas met alle gegevens van alle kegelaars door te sturen naar iedere club. (indien iemand hiermee niet akkoord zou zijn gelieve dit dan persoonlijk te verwittigen per kerende via mail).
  • Ook een vraag om bij een wedstrijd terug iedere worp te noteren en niet enkel na 15 ballen. Hiervoor werd besloten dat voor officiële wedstrijden terug alles zal genoteerd worden. Voor interclubs vrij te kiezen door beide clubs. Ook voor tornooien vrij te kiezen.
  • Er werd ook een voorstel gedaan om het stemrecht per club te wijzigen bij vergaderingen omdat nu grotere clubs zoals Zun en Beverse maar evenveel stemrecht hebben dan een club met minder leden. Het is niet evenredig verdeeld nu, hier komen we nog op terug de statuten zullen dan moeten gewijzigd worden.
  • Er werd ook gevraagd voor nieuwe t-shirts voor VKF de oude zijn nu wel al héél oud en veel te warm om in te spelen en ook véél te lang. Dit werd goedgekeurd onder voorbehoud van het budget.
  • Andre vraagt ook een tussentijdse sportvergadering omdat het anders te lang duurt om eventuele aanpassingen te kunnen doen. Datum hiervoor zal nog bekendgemaakt worden.

Vergadering gesloten om 16 uur.